30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

DELEŽNIKI ŽITNE VERIGE ZAČELI POGOVORE O LETOŠNJI LETINI

E-pošta Natisni

V maju 2018 so se v Ljubljani sestali deležniki v pridelavi in predelavi žit. Govorili so o letošnjem posevku in pričakujejo, glede na dosedanje stanje posevkov, da bo letina pšenice povprečna, razen v nekaterih območjih, kjer je padala toča ali pa je bila moča. Po dosedanjih ocenah so kmetje začeli sejati več krmne pšenice. Seznanili so se s stanjem na trgu z žiti. Obravnavali so predlog parametrov odkupa pšenice, kjer pridelovalci in zadruge želijo, da se poenostavijo parametri odkupa, oblikujejo trije kakovostni razredi, in sicer za izboljševalko ter krušno in krmno pšenico, opravi poračun vlage, dogovorijo priznani stroški prevoza in odkupa pšenice ter prilagodi izračun lastne cene pridelave pšenice na 5,3 tone donosa na hektar. Dogovorili so se tudi o aktivnostih, ki bodo potekale do odkupa letošnje žetve. M. A.

 

POTRJENA SPECIFIKACIJA ZA SADJE IN VLOŽENA SPREMEMBA SPECIFIKACIJE ZA MESO

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku marca 2018 potrdilo specifikacijo za sadje in predelane izdelke iz sadja z označbo »izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija«. Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« na sadju potrošnikom zagotavlja nadstandardno kakovost proizvodov in dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo sadja ter obenem potrjuje, da je sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Več o tem na: https://www.nasasuperhrana.si/
GIZ mesne industrije Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pa sta na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila skupno vlogo za spremembo specifikacije za meso z označbo »izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija«. V shemo se vključuje tudi sektor prašičjega mesa, zato se predlagane spremembe specifikacije nanašajo predvsem na ustrezno spremembo naslova specifikacije, dodano je novo poglavje »prašičje meso«, ostale spremembe pa so smiselno vezane na predlagano dopolnitev specifikacije. Predlog dopolnjene specifikacije je objavljen na spletnih straneh MKGP. A. J.

 

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO DRŽAVNIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

E-pošta Natisni

Območna enota KGZS Ptuj je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Društvom podeželske mladine Spodnjega Podravja organizirala okroglo mizo z naslovom »Odnos slovenske politike do državnih kmetijskih zemljišč«, ki je bila v začetku aprila 2018 na Ptuju. Na njej je sodeloval tudi predsednik zveze, ki je poudaril pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter se zavzel za večje spodbujanje lokalne pridelave hrane in ustrezno ureditev kmetijske zemljiške politike, ki bo omogočala razvoj slovenskih kmetij. Na okrogli mizi so sprejeli številne predloge rešitev za prenovo kmetijske zemljiške politike. A .J.

 

OBČNI ZBOR ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

V Ljubljani je aprila 2018 potekal 46. Redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije. Na njem so se zadruge članice seznanile z delom zveze v preteklem letu, sprejele letno poročilo zveze za leto 2017 in razpravljale o delu v prihodnje. Odločale so tudi o povezavi dveh regij, in sicer Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, v skupno regijo. Ključne aktivnosti zveze so bile v letu 2017 usmerjene v krepitev poslovnega sodelovanja zadrug, oblikovanje zadružne blagovne znamke, vstopanje v shemo »izbrana kakovost – Slovenija«, sodelovanje s trgovskimi sistemi, problematiko naročanja slovenskih živil v javnih zavodih in sodelovanje pri oblikovanju skupne kmetijske politike po letu 2020. Zelo dejavno je bilo tudi delo strokovnih odborov in delovnih skupin, prav tako je Zadružna zveza Slovenije sodelovala pri številnih mednarodnih aktivnostih.
A. J.

 

MOŽNOSTI ZA OKREPITEV SLOVENSKEGA SEMENARSTVA

E-pošta Natisni

V organizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec marca 2018 v Ljubljani potekal strokovni posvet o možnostih za okrepitev slovenskega semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu. Na njem so predstavili stanje v slovenskem semenarstvu, zakonodajo in strategijo na področju semenarstva ter možnosti in pogoje za semenarstvo, prenos znanja in povezovanje. Zadružna zveza Slovenije je s prispevkom predsednika zveze o povezovanju semenarjev in uporabnikov semena v pravične verige predstavila pomen sodelovanja pridelovalcev hrane s pridelovalci semen lokalnih sort pri zagotavljanju slovenske lokalne pridelave hrane in spodbujanju samooskrbe. Zveza je poudarila pomen spodbud za pridelavo semena in opozorila na številne izzive, ki vplivajo na razvoj semenarstva v Sloveniji. A. J.

 

ZELENJAVNA VERIGA Z NOVIM VODSTVOM

E-pošta Natisni

Konec marca 2018 so se v Ljubljani sestali partnerji zelenjavne verige in za obdobje 2018–2020 za predsednika odbora imenovali Branka Majeriča in za podpredsednico Patricijo Pirnat. Govorili so tudi o aktualni problematiki na področju zelenjave, izrazili skrb zaradi določb o spremembah Zakona o kmetijstvu, ki uvaja odkup samo na podlagi pogodbe, ter pozvali Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja k tolmačenju obvestila o proizvodno vezanih plačilih, ki so ga prejeli pridelovalci zelenjave. M. A.

 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU

E-pošta Natisni

Med 18. in 20. majem 2018 je v minoritskem samostanu na Ptuju potekala tradicionalna 29. Državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizirajo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z lokalnimi zavodi, Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zbrane je na otvoritvi nagovoril tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki je poudaril pomen dobrot s kmetij in lokalno pridelane hrane za potrošnike ter za ohranjanje poseljenega in obdelanega podeželja. Na letošnje ocenjevanje so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile več kot 1070 izdelkov iz 15 skupin. Poleg razstave je potekal bogat kulturni, sejemski in strokovni program.
A. J.

 

DBS NAJ POSLOVNA BANKA ZA MIKROPODJETNIKE IN ESPEJE 2018

E-pošta Natisni

Revija Moje finance je letos prvič na podlagi analize izbrala naj poslovno banko za mikropodjetnike in espeje. Pri uvrstitvi bank in hranilnic so upoštevali 14 storitev, ki so jih razvrstili v štiri kategorije – naj osnovni bančni paket, naj poslovno posojilo, naj limit in naj depozit. Deželna banka Slovenije je v skupinski razporeditvi zasedla prvo mesto in tako postala naj poslovna banka za mikropodjetnike in espeje 2018, kar potrjuje, da DBS sledi svoji dolgoletni usmeritvi ponujanja ugodnih bančnih produktov. Več o analizi lahko preberete v reviji Moje finance ali na www.dbs.si/novice. I. K.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2018

E-pošta Natisni

Prvo soboto v juliju vsako leto obeležujemo mednarodni zadružni dan. Letos bo v soboto, 7. julija 2018, in bo potekal na temo »Trajnostna potrošnja in proizvodnja blaga in storitev«. Njegov namen je širiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne daje priložnost zadrugam, da pokažejo, kako vodijo uspešna podjetja ob spoštovanju našega naravnega okolja in virov, ki jih ponuja. Zadruge imajo dve stoletji izkušenj, ki gradijo trajnostne in odporne družbe. A. J.

 

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

Med 15. in 21. majem 2018 je v Novem Sadu v Srbiji potekal 85. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na sejmu se je predstavilo več kot 1500 razstavljavcev, poleg predstavitvenega programa so potekali tudi dražba živine, razstava kmetijske mehanizacije, predstavitev ekološkega kmetovanja, poslovna srečanja B2B in zabavni dogodki.

 

 

Več ...
 

SKUPŠČINA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

V petek, 30. marca 2018, je potekala skupščina Deželne banke Slovenije. Na njej so delničarji odločili, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki znaša 3.044.991,77 EUR, uporabi za izplačilo dividend delničarjem v letu 2017 v višini 845.799 EUR in razporedi v druge rezerve iz dobička v višini 2.199.192,77 EUR. Bruto dividenda na delnico znaša 0,20 EUR. Skupščina je podelila razrešnico upravi banke in nadzornemu svetu za leto 2017 ter sprejela spremembe in dopolnitve statuta Deželne banke Slovenije v predlagani vsebini. Delničarji so izvolili tudi dva nova člana nadzornega sveta, in sicer Simona Kolenca in Viktorja Lenčeta.
A. J.

 

MEDNARODNA ZADRUŽNA KONFERENCA V MAKEDONIJI

E-pošta Natisni

V Strumici v Makedoniji je 21. in 22. aprila 2018 potekala mednarodna zadružna konferenca na temo »Skupaj zgradimo zadružno skupnost«, kjer so sodelovale zadružne zveze Slovenije, Hrvaške, Srbije, Vojvodine in Poljske. Zadružna zveza Slovenije je predstavila zadružno organiziranost v Sloveniji. Namen konference je bil okrepiti zadružno obliko organiziranja v Makedoniji in poudariti pomen zadrug za uspešen razvoj kmetijstva v regiji. Prisotni so podpisali tudi deklaracijo o sodelovanju zadružnih zvez na Balkanu, s katero želijo okrepiti medsebojno sodelovanje, razvijati zadružništvo ter deliti medsebojne izkušnje in znanje. A. J.

 

OBČNI ZBOR KAPITALSKE ZADRUGE

E-pošta Natisni

V Ljubljani je aprila 2018 potekal redni letni občni zbor Kapitalske zadruge. Na njem so članice izvolile nove organe upravljanja in nadzora zadruge. Za predsednika upravnega odbora Kapitalske zadruge je bil izvoljen Peter Vrisk, podpredsednik je Ivan Kure, člani upravnega odbora pa so postali Danica Ramšak, Mitja Vodnjov, Tjaša Prinčič, Marjan Hergan, Ivan Rajšp, Samo Mohorčič, Janko Stojkovič in Jožef Bračko. Nadzorni odbor zadruge bo vodil Marjan Janžekovič, podpredsednik je Matej Biščak, člani pa so Anton Kuzman, Jože Strgar in Marjan Colja. Članice so se seznanile s poročilom o delu upravnega in nadzornega odbora, potrdile letno poročilo Kapitalske zadruge za leto 2017, sprejele sklep o dodelitvi nerazdelnega kapitala Kapitalske zadruge in sprejele spremembo pravil Kapitalske zadruge. A. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPIS - JUNIJ 2018

E-pošta Natisni

15 milijonov evrov za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Razpisana nepovratna sredstva so namenjena nadaljnjim naložbam v povečevanje konkurenčnosti živilskopredelovalne panoge in uspešnemu trženju kmetijskih proizvodov. Upravičenci bodo vloge lahko oddali med 4. junijem in 12. septembrom 2018.

15 milijonov evrov za prilagajanje podnebnim spremembam
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec marca objavilo nov javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge potekata od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.

Javni razpis za podukrep 8.4 – Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 8.4 – Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3 milijone evrov. Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23. maja 2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.

Javni razpis za podukrep 8.4 – Dela za odpravo škode in obnovo gozda
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 8.4 – Dela za odpravo škode in obnovo gozda. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 evrov. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge potekata od 25. junija 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP.

2. javni razpis za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS 30. marca 2018 objavilo 2. javni razpis za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečati samooskrbo s hrano v Sloveniji. Vložitev vloge poteka od 16. aprila 2018 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge potekata od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.3: Operacija Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.3: Operacija Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge potekata od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.

Več informacij za zgoraj navedene razpise dobite na: https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi ali http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Objava javnega razpisa za problemska in obmejna območja
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 26. aprila 2018, objavil javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Roki za oddajo prijav so: 31. maj 2018, 13. julij 2018, 31. avgust 2018, 28. september 2018 in 31. oktober 2018.
Več informacij na: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1__jr_bp2_kon%C4%8Dno_%C4%8Distopis.pdf

 

NAJPOGOSTEJŠE RASTLINE ZA ZELENO GNOJENJE

E-pošta Natisni

Rastline, ki so primerne za zeleno gnojenje, morajo rasti na vsakih tleh, saj jih pogosto sejemo na površinah, kjer so tla revna in utrujena. Facelija zelo hitro raste in v cvetenju polepša vrt ter predstavlja izdatno čebeljo pašo, izločki njenih korenin pa odganjajo talne ogorčice. Ajda za seboj pusti čisto gredico, cveti belo roza in je odlična čebelja paša. Oljna redkev z gostimi in globokimi koreninami rahlja in zrači tla ter preprečuje razvoj talnih ogorčic in širjenje plevela, prav tako bela gorjušica. Tla bogatita z dušikom neprezimna perzijska detelja in prezimna inkarnatka, ki sta tudi odlična čebelja paša. Lucerna uspeva tudi na sušnih področjih in z velikim pridelkom zelene mase izboljšuje rodovitnost tal. Mešanica za zeleno gnojenje Biovrt vsebuje seme rastlin v različnih kombinacijah in predstavlja kompletno zeleno gnojilo.

 

VABILO NA 45. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV

E-pošta Natisni

»KAKŠNA BO PRIHODNOST SLOVENSKEGA KMETIJSTVA
IN ZADRUŽNIŠTVA PO 2020«
Portorož, Grand hotel Bernardin, 13. in 14. marec 2018

V Portorožu bo letos potekal petinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja prihodnosti kmetijstva in zadružništva po letu 2020. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, nas seznanja s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja sodelovanju v prehranski verigi ter predstavlja aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

ZADRUŽNIKI NA REGIJSKIH SREČANJIH O PRIHODNOSTI KMETIJSTVA

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je letos že petnajsto leto zapored organizirala regijske posvete za člane zadrug, ki so se jih udeležili predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah. Zadružnikom, udeležencem regijskih posvetov, smo skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavili prihodnje usmeritve skupne kmetijske politike po letu 2020 in aktualno dogajanje na področju kmetijstva. Predstavili smo podatke o poslovanju zadrug ter podali informacijo o aktualnem delu Zadružne zveze Slovenije in o načrtovanih aktivnostih. Osrednja vsebina regijskih srečanj pa je bila namenjena razpravi in predstavitvi problematike, s katero se srečujejo zadružniki v posamezni regiji.

Zadružniki so na regijah izpostavili predvsem ureditev problematike aktivnega kmeta. Prihodnja skupna kmetijska politika mora jasno opredeliti malega in velikega kmeta ter družinske kmetije. Opozorili so na problematiko divjih zveri, ki otežujejo življenje in kmetovanje, na težave pri pridobivanju dovoljenj pri gradnji, kjer se postavljajo nerazumne zahteve, ter na problematiko davkov pri oddaji grozdja, kjer so kmetje, ki oddajajo grozdje v zadrugo, deležni slabše davčne obravnave kot pa kmetje, ki ga predelajo sami.

Več ...
 

KATALOG ŽIVIL ZA JAVNO NAROČANJE

E-pošta Natisni

Konec leta 2017 je zaživela enostavna in učinkovita spletna aplikacija za javno naročanje živil – Katalog živil za javno naročanje, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije pripravila v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnih naročil. Namen aplikacije je javnim zavodom poenostaviti pripravo javnih naročil in jih povezati z lokalnimi ponudniki. Javni zavodi z njo prihranijo veliko časa in stroškov, saj jim ponudi pregled ponudbe izdelkov kmetij, zadrug ter kmetijskih in živilskih podjetij. Trenutno je v katalogu vpisanih 76 ponudnikov. Katalog beleži 1.400 vpogledov, 62 javnih naročil pa je bilo že izvedenih preko te aplikacije. Več na https://www.katalogzivil.si/. A. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij