Aktualno

VABILO NA 45. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV

E-pošta Natisni

»KAKŠNA BO PRIHODNOST SLOVENSKEGA KMETIJSTVA
IN ZADRUŽNIŠTVA PO 2020«
Portorož, Grand hotel Bernardin, 13. in 14. marec 2018

V Portorožu bo letos potekal petinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja prihodnosti kmetijstva in zadružništva po letu 2020. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, nas seznanja s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja sodelovanju v prehranski verigi ter predstavlja aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

ZADRUŽNIKI NA REGIJSKIH SREČANJIH O PRIHODNOSTI KMETIJSTVA

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije je letos že petnajsto leto zapored organizirala regijske posvete za člane zadrug, ki so se jih udeležili predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah. Zadružnikom, udeležencem regijskih posvetov, smo skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavili prihodnje usmeritve skupne kmetijske politike po letu 2020 in aktualno dogajanje na področju kmetijstva. Predstavili smo podatke o poslovanju zadrug ter podali informacijo o aktualnem delu Zadružne zveze Slovenije in o načrtovanih aktivnostih. Osrednja vsebina regijskih srečanj pa je bila namenjena razpravi in predstavitvi problematike, s katero se srečujejo zadružniki v posamezni regiji.

Zadružniki so na regijah izpostavili predvsem ureditev problematike aktivnega kmeta. Prihodnja skupna kmetijska politika mora jasno opredeliti malega in velikega kmeta ter družinske kmetije. Opozorili so na problematiko divjih zveri, ki otežujejo življenje in kmetovanje, na težave pri pridobivanju dovoljenj pri gradnji, kjer se postavljajo nerazumne zahteve, ter na problematiko davkov pri oddaji grozdja, kjer so kmetje, ki oddajajo grozdje v zadrugo, deležni slabše davčne obravnave kot pa kmetje, ki ga predelajo sami.

Več ...
 

KATALOG ŽIVIL ZA JAVNO NAROČANJE

E-pošta Natisni

Konec leta 2017 je zaživela enostavna in učinkovita spletna aplikacija za javno naročanje živil – Katalog živil za javno naročanje, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije pripravila v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnih naročil. Namen aplikacije je javnim zavodom poenostaviti pripravo javnih naročil in jih povezati z lokalnimi ponudniki. Javni zavodi z njo prihranijo veliko časa in stroškov, saj jim ponudi pregled ponudbe izdelkov kmetij, zadrug ter kmetijskih in živilskih podjetij. Trenutno je v katalogu vpisanih 76 ponudnikov. Katalog beleži 1.400 vpogledov, 62 javnih naročil pa je bilo že izvedenih preko te aplikacije. Več na https://www.katalogzivil.si/. A. J.

 

GARANCIJE KOT NOVA OBLIKA PODPOR V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020

E-pošta Natisni

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja je na seji 15. februarja 2018 med drugim obravnaval predlog četrte spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki kot glavno spremembo uvaja finančne instrumente v obliki garancij. Finančni instrumenti so oblika povratne podpore, ki se v okviru tega programa 2014–2020 uvajajo prvič in tako pomenijo pomembno novost za kmetijski, živilskopredelovalni in gozdarski sektor. Predhodna ocena finančnih instrumentov, ki je pogoj za njihovo uvajanje v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, je pokazala, da se subjekti, dejavni v kmetijstvu in na podeželju, soočajo z visokimi stroški financiranja in zahtevami glede ravni zavarovanja s premoženjem za pridobitev posojil pri finančnih institucijah, kar omejuje njihovo sposobnost nadaljnjega investiranja v razvoj in širitev dejavnosti. Zato so bile garancije (portfeljske ali individualne) opredeljene kot najprimernejši finančni instrument za te subjekte. Ti subjekti so lahko tako fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo, nosilci kmetij in tudi majhna, srednja in velika podjetja (končni prejemniki sredstev). Garancije bodo uvedene v okviru podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in v okviru podukrepa 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Vzpostavitev celotnega sistema za izvajanje finančnih instrumentov bo potekala v tem letu, lansiranje finančnih produktov na trg pa je predvideno za leto 2019. V nadaljevanju seje so člani odbora sprejeli mnenje glede meril za izbor operacij, ki se v manjšem delu spreminjajo v okviru ukrepa 3 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, spremembe pa so tudi v okviru ukrepa 9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, ki se bo v letošnjem letu prvič izvajal v okviru programa. Povzela po MKGP mag. Anita Jakuš

 

3. SREČANJE MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ

E-pošta Natisni

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru je sredi februarja potekalo 3. Srečanje mladih prevzemnikov, ki so uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zveze slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Mladi prevzemniki so po besedah ministra prihodnost in upanje kmetijstva, ki pa se morajo zelo dobro zavedati, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki zahteva dobro poznavanje ekonomike delovanja. V zaključnem delu dogodka so predstavili sklepe in ugotovitve delavnic, ki so potekale po skupinah in so bile vezane na aktualno stanje v kmetijstvu, predvsem pa na izzive mladih kmetov po letu 2020, ko se začenja novo obdobje skupne kmetijske politike. Po treh objavljenih razpisih leta 2015, 2016 in 2017 je na teh razpisih Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« uspešno kandidiralo 810 mladih prevzemnikov. Cilj podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je izboljšati starostno strukturo kmetijskih gospodarstev in izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarjev. Podpora je namenjena mladim kmetom, ki so stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo in kmetijsko dejavnost. A. J.

 

 

SPLETNI PORTAL ZA CELOVITE INFORMACIJE O UKREPIH ZA INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN

E-pošta Natisni

Integrirano varstvo rastlin pomeni sistematično in načrtno obvladovanje škodljivih organizmov in združuje različne pristope zdravstvenega varstva rastlin v celovit, trajnostno naravnan program, ki temelji na kombinaciji biotičnih, obdelovalno gojitvenih, fizikalnih, biotehničnih in kemijskih načinov varstva rastlin, da bi se zmanjševalo tveganje za gospodarnost kmetijske pridelave ter zdravja ljudi in okolja. Kmetijski inštitut Slovenije je vzpostavil spletni portal z vsebinami integriranega varstva rastlin, ki združuje opise in informacije o škodljivih organizmih posameznih kultur ter ukrepe za zagotavljanje zdravja rastlin s poudarkom na zmanjševanju porabe fitofarmacevtskih sredstev. Na portalu je mogoče tudi spremljati dnevno agrometeorološko napoved, saj je pojav škodljivih organizmov tesno povezan z vremenskimi razmerami. Več na https://www.ivr.si/ B. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - MAREC 2018

E-pošta Natisni

6 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu, v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju ter potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018 do 24. ure.

Več informacij na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi
Slovenski regionalni razvojni sklad je v novembru 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi, kjer sta na voljo 2 milijona evrov sredstev. Predmet razpisa so ugodna premostitvena posojila kmetijskim gospodarstvom, ki so že prejela sklep oziroma odločbo o odobrenih evropskih sredstvih in podpisala pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt od 18. decembra 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018. Več na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

Razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017
Slovenski regionalni razvojni sklad je v decembru 2017 objavil javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017. Predmet razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Rok za oddajo vlog je 30. marec 2018. Več na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

 

8 MILIJONOV EVROV ZA PROJEKTE EPI IN PILOTNE PROJEKTE

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dvema javnima razpisoma za izvajanje projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte, katerih cilj je spodbuditi učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo, razpisuje skupaj 8 milijonov evrov. Z razpisanimi nepovratnimi sredstvi daje ministrstvo močno spodbudo in signal za tesnejše sodelovanje med raziskovalci, svetovalci in kmetijskimi gospodarstvi ter drugimi akterji za hitrejše spodbujanje tehnološkega razvoja in tudi varovanja okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam. V okviru projektov EIP in pilotnih projektov bo potekal razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, izvajali se bodo preizkusi novih spoznanj v praksi na kmetijskih gospodarstvih, novo pridobljeno znanje pa se bo transparentno in učinkovito razširjalo v javnosti. Objava obeh javnih razpisov je pomemben mejnik z vidika spodbujanja inovacij v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, Slovenija pa se s tem pridružuje skupini tistih držav članic EU, ki so uspešno zagnale pristop EIP tudi v praksi.

Objavljena javna razpisa se financirata iz dveh podukrepov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020:
- podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Temu podukrepu je v celotnem programskem obdobju 2014–2020 skupaj namenjenih 8,7 milijona evrov, v okviru prvega javnega razpisa pa je razpisanih 5 milijonov evrov, od tega 1 milijon evrov za pilotne projekte in 4 milijone evrov za projekte EIP.

- podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe
Temu podukrepu je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 5,6 milijona evrov. V okviru prvega javnega razpisa je tokrat razpisanih skupaj 3 milijone evrov, od tega 600.000 evrov za pilotne projekte in 2,4 milijona evrov za projekte EIP.
Vloge na javna razpisa je treba vložiti od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure. Več o obeh javnih razpisih na spletni strani https://www.program-podezelja.si/sl/.
Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

PRIHODNOST PRESKRBE S HRANO IN KMETIJSTVA PO LETU 2020

E-pošta Natisni

Konec novembra je Evropska komisija izdala sporočilo z naslovom »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«. Dokument predstavlja temeljne usmeritve prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2020, ki gredo v smeri poenostavitev, prilagajanja kmetij podnebnim spremembam in upravljanja s tveganji ter varovanja okolja. Nanj se je odzval tudi Svet za kmetijstvo in razvoj podeželja RS.

V sporočilu Komisija ugotavlja, da je Evropa med vodilnimi proizvajalci hrane, saj zagotavlja prehransko varnost več kot pol milijarde ljudi v EU. Kmetje skrbijo za naravne vire tal, vode, zraka in biotske raznovrstnosti na 48 % kopne površine EU, zato so prvi skrbniki okolja, za dodatnih 36 % kopne površine pa skrbijo gozdarji. Evropsko kmetijstvo zagotavlja 22 milijonov delovnih mest, predelava hrane in z njo povezana maloprodaja in storitve pa še enkrat toliko, so zapisali v poročilu Evropske komisije. Na podeželskih območjih EU prebiva 55 % vsega prebivalstva EU.

Prihodnja skupna kmetijska politika po letu 2020 še naprej predvideva dva stebra financiranja, in sicer za neposredna plačila in za razvoj podeželja. Neposredna plačila omogočajo stabilizacijo dohodka 7 milijonom kmetom v EU, ki obdelujejo 90 % zemlje. Z njimi si kmetje blažijo tržne nestabilnosti in omogočajo razmeroma stabilne dohodke, v prihodnje pa bodo morala biti neposredna plačila bolj enostavna in ciljno usmerjena. Velik poudarek bo tudi na varstvu okolja in podnebnih spremembah ter trajnostnem kmetijstvu, zmanjšanju pretirane birokracije, ustvarjanju ugodnih okoliščin za inovacije ter na dostopu do zanesljivega in novega znanja. V prihodnje bo pomembna vpeljava digitalizacije v kmetijstvo, kjer bi lahko kmetje uporabili precizno kmetovanje, velepodatke, trajnostno energijo itd. Na Komisiji se tudi zavedajo pomena kmeta in kmetijstva v živilski verigi, saj so kmetje primarni pridelovalci hrane. Poročilo predvideva tudi večjo suverenost držav članic pri izpolnjevanju ciljev skupne kmetijske politike, ki jih bo določila EU, in pripravo Strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko za posamezno državo članico.
Za Slovenijo je pomembno, da v pogovorih z Evropsko komisijo zagotovi ustrezne finančne vire in ukrepe, ki bodo omogočali ohranitev in razvoj slovenskega kmetijstva in zadružništva. Zagotoviti pa bo treba tudi ustrezne finančne vire za obvladovanje podnebnih in tržnih tveganj za preživetje naših kmetij. Ker slovenski kmetje kmetujemo v bistveno težjih razmerah za kmetovanje, potrebujemo učinkovito in slovenskim razmeram prilagojeno kmetijsko politiko, ki bo sledila potrebam našega kmetijstva, zadružništva in podeželja. M. P. in A. J.

 

ZADRUŽNA AKADEMIJA 2018

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije v zimskih mesecih pripravlja za svoje članice program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. V letošnjem letu smo pripravili seminarje in delavnice s področja računovodstva, poslovnih financ, trženja ter delavnice za prodajalce v zadružnih trgovinah. V okviru treh seminarjev iz zadružnih tem bomo obravnavali poslanstvo, organiziranost, upravljanje in poslovanje zadruge, urejanje sodelovanja članov z zadrugo, članstvo v zadrugi, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov organov upravljanja zadruge ter osnove poznavanja računovodskih izkazov zadruge. V okviru Zadružne akademije si lahko pridobite znanje tudi s področja pogodbenega prava, racionalizacije poslovnih procesov in digitalizacije. Pripravili smo tudi delavnico, na kateri se lahko seznanite in obnovite pravila obnašanja v poslovnem svetu.

Vsa izobraževanja bodo izvedena na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani. Več informacij dobite na spletni strani www.zzs.si in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Program izobraževanj Zadružne akademije 2018

SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME:
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje
3. Zadružništvo – izbrane teme

OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA:
4. Sestavljanje letnega poročila za leto 2017
5. Trening prodajne komunikacije
6. Osnove poslovnih financ za nefinančnike
7. Vodstvena komunikacija za motivacijo sodelavcev
8. Vitki (lean) procesi in agilno delovanje so temelj učinkovite digitalizacije
9. Poslovni bonton
10. Pogodbeno pravo za nepravnike

 

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

E-pošta Natisni

Na predlog Evropske komisije, je Evropski parlament aprila 2017 potrdil in razglasil leto 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine. Osrednji slogan Evropskega leta kulturne dediščine, ki se glasi "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost", želi spomniti, da nam kulturna dediščina pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Spremlja nas povsod, v domovih, stavbah vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Vonj dediščine pa veje tudi iz tradicionalnih veščin in obrti, šeg in navad, iz tradicionalnih jedi, vtkan je v zgodbe in pesmi naših dedkov in babic in filmov, ki jih gledamo. Cilj Evropskega leta kulturne dediščine je povečati zavedanje o pozitivnih učinkih, ki jih ima evropska kulturna dediščina na gospodarstvo, družbo, turizem, zaposlovanje, mednarodne odnose, kulturno raznolikost, vključenost v družbo in medkulturni dialog. V letu 2018 bodo po vsej Evropi potekali številni dogodki in projekti, organizirani z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih. V Sloveniji aktivnosti v zvezi Evropskim letom kulturne dediščine koordinira Ministrstvo za kulturo RS, ki je v ta namen pripravilo tudi spletno stran: http://www.zvkds.si/sl/elkd.
Povzela B. J.

 

SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSTVU

E-pošta Natisni

Letos se Zakon o kmetijstvu spreminja in dopolnjuje že drugič. Tokratne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo zlasti na področje verige preskrbe s hrano, na začasno ali občasno delo v kmetijstvu ter na izobraževanje na področju čebelarstva.
V predlogu zakona sta urejeni pravna domneva znatne tržne moči in podrobnejša opredelitev nedovoljenega ravnanja, uvajajo se obvezne pisne pogodbe in obvezne sestavine pogodbe ter določa višina glob za nedovoljena ravnanja. Predlog zakona vpeljuje možnost začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, saj naj bi se s tem omogočilo kmetijski panogi, da s pomočjo izvajalcev del opravi potrebno delo v točno določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi. Zaradi vse večjega zanimanja za slovensko znanje na področju čebelarstva, predlog zakona uvaja pravno podlago za šolo čebelarstva, ki bo namenjena usposabljanju domačih in tujih čebelarjev.

Zadružna zveza Slovenije ima na predlog zakona pripombe, zlasti v delu, ki opredeljuje subjekte z znatno tržno močjo in obveznosti, ki jih ti subjekti po zakonu morajo izpolnjevati. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je o tokratni spremembi Zakona o kmetijstvu povedal: »Zadruge ostro nasprotujemo posameznim členom, ki nas enačijo s trgovskimi sistemi in bistveno posegajo v zadružno delovanje. Želimo, da zakon, ki je temeljni zakon v kmetijstvu, upošteva zadruge kot skupine kmetov, ki se prostovoljno povezujejo med sabo, da okrepijo svoj položaj ravno nasproti močnejši stranki v verigi. Nikakor se zadruge ne morejo enačiti s trgovskimi sistemi, ki so, kot je vsem znano, zelo koncentrirani in imajo izjemno moč na trgu. Težko si predstavljam zadrugo, ki bi izvajala znatno tržno moč in nepoštene prakse nad svojimi člani, saj so člani njeni lastniki, upravljavci in poslovni partnerji. In če bi kdo to počel, ga v zadrugi zagotovo ne bi bilo več. A zadruge se srečujemo s partnerji, ki so precej močnejši v verigi, in zoper te bi se morali usmeriti zakonodajni ukrepi in aktivnosti. Zadruge si že vrsto let močno prizadevamo okrepiti položaj kmeta in zadrug v verigi preskrbe s hrano. Trudimo se odpraviti neravnovesja v prehranski verigi in zagotoviti primerne odkupne cene kmetijskih proizvodov.« A. J.

 

ZA VEČ LOKALNE HRANE V VRTCIH IN ŠOLAH

E-pošta Natisni

Povpraševanje slovenskih kupcev po hrani in izdelkih slovenskega porekla, po lokalno pridelanem sezonskem sadju in zelenjavi raste. Na to se odzivajo tudi trgovski sistemi, ki ponujajo vedno več lokalno pridelane slovenske hrane. Pomembno pa je, da se iz lokalnih in sezonskih sestavin pripravljena hrana ponudi tudi našim otrokom v vrtcih in šolah in drugim varovancem javnih zavodov, kot so bolnišnice, domovi za ostarele, kjer morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.

Za spodbujanje naročanja lokalne hrane v javnih zavodih v Sloveniji v zadnjem obdobju potekajo številne aktivnosti. Tako je že leta 2002 Vlada Republike Slovenije razglasila tretji petek v novembru za dan slovenske hrane. Ena od pomembnih aktivnosti tega dneva je tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga vrtci in osnovne šole v letu 2017 pripravili že sedmo leto zapored. Kot pomoč organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečujejo z javnim naročanjem živil, je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pripravila Katalog živil za javno naročanje. Katalog je pripravljen z željo, da se javnim zavodom poenostavi priprava javnih naročil in da se povežejo z lokalnimi ponudniki, dostopen pa je na spletni povezavi https://www.katalogzivil.si/. A. J. in B. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij